English     |  中文
最新消息 
适合打印的版本

标准中文简历模板


qqMicroblogImg qqMicroblogImg renrenImg kaixinImg doubanImg ushiImg

个人概况:

 求职意向; ________________

  

 姓 名: ________________ 性 别: ________

 出生年月: ____年__月__日  健康状况: ___________

 毕业院校: _______________  专 业: ____________________

 电子邮件: _______________  联系电话: _______________

 通信地址: _______________

 邮编: ____________________

 教育背景:

  

 ____年-- ____年___________大学__________专业(请依个人情况酌情增减)

 主修课程:

  ________________________________________________(注:如需要详细成绩单,请联系我)

 论文情况:

 ____________________________________________________(注:请注明是否已发表)

  

 英语水平:

 *基本技能:听、说、读、写能力

 *标准测试:国家四、六级;TOEFL;GRE.....

  

 计算机水平:

 编程、操作应用系统、网络、数据库......(请依个人情况酌情增减)

  

 获奖情况:

 ________________、________________、________________ (请依个人情况酌情增减)

  

 实践与实习:

  ____年__月-- ____年__月_________公司__________工作

 ____年__月-- ____年__月_________公司__________工作(请依个人情况酌情增减)

  

 工作经历:

 ____年__月-- ____年__月_________公司__________工作(请依个人情况酌情增减)

  

 个性特点:

 ___________________________________(请描述出自己的个性、工作态度、自我评价等)

  

 另:

 (如果你还有什么要写上去的,请填写在这里!)

 *附言:(请写出你的希望或总结此简历的一句精炼的话!)

 例如:

  相信您的信任与我的实力将为我们带来共同的成功!或希望我能为贵公司贡献自己的力量!上次更新时间: 21/07/2010 - 9:22 PM


发送反馈